Zasoby leśne

Lasy nadleśnictwa wg stanu nadzień 1 stycznia 2014 roku zajmują 13996,38 ha.

Hodowla lasu

Hodowla lasu dąży do zachowania ciągłości produkcji drewna przez uzupełnianie drzew i drzewostanów ubywających z lasu na skutek użytkowania i naturalnie postępujących procesów. Celem jest zachowanie trwałości i wysokiej produkcyjności lasów oraz ciągłości rozwoju i stabilności ekosystemów leśnych oraz wzbogacanie bioróżnorodności.

Ochrona lasu

Ochrona lasu w nadleśnictwie to ciągła obserwacja i zapobiegania zjawiskom niekorzystnym i niebezpiecznym dla lasów. Jest to ochrona przed owadami, przed zwierzyną, gryzoniami, grzybami. Zabiegi ochronne to także ochrona naturalnych sprzymierzeńców lasów - mrówek, płazów, gadów, ptaków i drapieżnych ssaków owadożernych.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to planowe i racjonalne pobieranie użytków leśnych w postaci drewna w granicach nie przekraczających możliwości produkcyjnych lasu, oraz produktów ubocznych w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania.

Urządzanie lasu

Nadleśnictwo Turek działa według Planu Urządzenia Lasu zatwierdzonego przez Ministra Środowiska na lata 2014 - 2023.

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Turek prowadzona jest w 17 obwodach wydzierżawionych 12 – tu Kołom Łowieckim. Powierzchnia odólna wszystkich obwodów wynosi 97893 ha, w tym leśna 24830 ha - co stanowi 25,36% powierzchni ogólnej.

Ochrona przyrody

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Turek położone są dwa zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Certyfikaty

Certyfikat PEFC

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Turek sprawuje nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa we wszystkich gminach powiatu tureckiego oraz w gminie Uniejów na mocy stosownych porozumień, podpisanych przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Turek i właściwych Starostów.