Asset Publisher Asset Publisher

Back

Certyfikaty

Certyfikaty

Certyfikat PEFC i FSC®

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej.

FSC®– Forest Stewardship Council®, to międzynarodowa organizacja promująca odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi świata. Skupia ona właścicieli i zarządców lasów, organizacje społeczne i przyrodnicze, firmy przetwórstwa drzewnego i papierniczego, sieci handlowe i osoby prywatne dla których ważna jest odpowiedzialna gospodarka leśna. FSC® powstało w 1993 roku.

Standardy  FSC opisują  zasady kontroli przepływu surowca z lasu do ostatecznego konsumenta w sposób, który gwarantuje, że produkty oznakowane LOGO FSC®  faktycznie pochodzą z lasów spełniających wymogi FSC®.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu  1 stycznia 2003 roku otrzymała pierwszy certyfikat potwierdzający, że drewno pochodzące z naszych obszarów leśnych spełnia standardy uzgodnione przez członków organizacji FSC®. 

W 2018 roku na terenie RDLP w Poznaniu miał miejsce audyt wznawiający, w efekcie którego otrzymaliśmy certyfikat  o numerze SGS-FM/COC-004323, ważny od 10 kwietnia 2018 roku do 9 kwietnia 2023 roku.Certyfikat nadawany jest na 5 lat, w czasie których przynajmniej corocznie jednostka certyfikująca sprawdza zgodność postępowania certyfikowanego ze standardami systemu FSC®. Szczegółowe informacje i dokumenty dotyczące FSC® dostępne są na stronie fsc.org.

PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) - Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej) jest niezależną, pozarządową organizacją non-profit, założoną w 1999 roku. Głównym celem jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej przez certyfikację wykonywana przez jednostki niezależne.  PEFC dostarcza mechanizm potwierdzającego, że nabywcy drewna i wyrobów z papieru promują zrównoważoną gospodarkę leśną.PEFC jest ogólnoświatową organizacją powołaną dla oceny i wzajemnego uznawania krajowych systemów certyfikacji, opracowanych przez wiele zainteresowanych stron.

ysokie standardy w ramach PEFC zawierają wymagania dotyczące:

 • Zabezpieczenia obszarów leśnych istotnych z ekologicznego punktu widzenia

 • Ochrony i wzbogacania różnorodności biologicznej

 • Zakazu zmiany lasów w inne formy użytkowania

 • Zakazu stosowania szkodliwych substancji chemicznychRegionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w dok. Nr 4 Rady PEFC Polska – „Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów". RDLP w Poznaniu, a tym samym także Nadleśnictwo Turek posiada certyfikat PEFC ważny od 13 lipca 2021 roku do 12 lipca 2024 roku. Aktualne dane dotyczące PEFC, dostępne są na stronie www.pefc-polska.pl.

 • Zakazu wprowadzania gatunków drzewiastych modyfikowanych genetycznie

 • Przestrzegania praw pracowniczych i praw ludności tubylczej

 • Wspierania lokalnego rynku pracy

 • Zgodności z podstawowymi konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy

 • Zapewnienia konsultacji z lokalną ludnością i interesariuszami

 • Uwzględnianie tradycyjnych praw użytkowania gruntów i lokalnych zwyczajów

W systemie PEFC certyfikowane są wszystkie lasy w zarządzie PGL LP.

 
Certyfikacja gospodarki leśnej w systemie FSC

Drugim na świecie, obok PEFC, systemem certyfikacji gospodarki leśnej jest FSC. To skrót od angielskiej nazwy organizacji Forest Stewardship Council®, założonej w 1993 r. w Meksyku.
Celem jej działalności jest popularyzacja przyjętego przez tą organizację sposobu prowadzenia gospodarki leśnej. Początkowo, obszarem zainteresownia FSC była ochrona lasów tropikalnych przed ich eksploatacją.

Krajowy standard gospodarki leśnej FSC w Polsce

Obecnie warunkiem otrzymania certyfikatu FSC jest prowadzenie gospodarki leśnej z uwzględnieniem regulacji prawnych danego kraju oraz międzynarodowych traktatów i porozumień, których dany kraj jest sygnatariuszem. Obligatoryjne jest również spełnienie zasad i kryteriów uzgodnionych przez członków organizacji FSC.

Zasady gospodarki leśnej zdefiniowane przez FSC:

 1. Przestrzeganie przepisów prawnych i zasad FSC

 2. Odpowiedzialność wynikająca z tytułów własności i praw

 3. Prawa ludności rdzennej – nie dotyczy warunków Polski

 4. Współpraca ze społeczeństwem i prawa pracowników

 5. Korzyści z lasu

 6. Oddziaływanie na środowisko

 7. Plan gospodarowania

 8. Monitorowanie i ocena

 9. Zachowanie lasów o szczególnej wartości

 10. Plantacje

Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów

Proces certyfikacji opiera się na trzech głównych filarach. Są to:

 • standardy, które opisują prowadzenie gospodarki leśnej i procedury audytu badającego zgodność prowadzonej gospodarki z tymi standardami;

 • system kontroli pochodzenia produktu w każdej firmie przetwarzającej produkty leśne;

 • zasady użycia logo certyfikatu na produktach pochodzących z certyfikowanych lasów.