Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikaty

Certyfikat PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu posiada certyfikat PEFC

PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) - Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej) jest niezależną, pozarządową organizacją non-profit, założoną w 1999 roku. Głównym celem jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej przez certyfikację wykonywana przez jednostki niezależne.  PEFC dostarcza mechanizm potwierdzającego, że nabywcy drewna i wyrobów z papieru promują zrównoważoną gospodarkę leśną.PEFC jest ogólnoświatową organizacją powołaną dla oceny i wzajemnego uznawania krajowych systemów certyfikacji, opracowanych przez wiele zainteresowanych stron.

ysokie standardy w ramach PEFC zawierają wymagania dotyczące:

 • Zabezpieczenia obszarów leśnych istotnych z ekologicznego punktu widzenia

 • Ochrony i wzbogacania różnorodności biologicznej

 • Zakazu zmiany lasów w inne formy użytkowania

 • Zakazu stosowania szkodliwych substancji chemicznychRegionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w dok. Nr 4 Rady PEFC Polska – „Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów". RDLP w Poznaniu, a tym samym także Nadleśnictwo Turek posiada certyfikat PEFC ważny od 13 lipca 2021 roku do 12 lipca 2024 roku. Aktualne dane dotyczące PEFC, dostępne są na stronie www.pefc-polska.pl.

 • Zakazu wprowadzania gatunków drzewiastych modyfikowanych genetycznie

 • Przestrzegania praw pracowniczych i praw ludności tubylczej

 • Wspierania lokalnego rynku pracy

 • Zgodności z podstawowymi konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy

 • Zapewnienia konsultacji z lokalną ludnością i interesariuszami

 • Uwzględnianie tradycyjnych praw użytkowania gruntów i lokalnych zwyczajów

W systemie PEFC certyfikowane są wszystkie lasy w zarządzie PGL LP.

 

Proces certyfikacji opiera się na trzech głównych filarach. Są to:

 • standardy, które opisują prowadzenie gospodarki leśnej i procedury audytu badającego zgodność prowadzonej gospodarki z tymi standardami;

 • system kontroli pochodzenia produktu w każdej firmie przetwarzającej produkty leśne;

 • zasady użycia logo certyfikatu na produktach pochodzących z certyfikowanych lasów.