Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Nadleśnictwo Turek ogłasza nabór na stanowisko Podleśniczy

Nadleśnictwo Turek ogłasza nabór na stanowisko Podleśniczy

Nadleśnictwo Turek ogłasza nabór zewnetrzny na stanowisko Podleśniczego

 1.  Organizator naboru

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Turek,

ul. Chopina 70,  62-700 Turek

e-mail: turek@poznan.lasy.gov.pl

 

 1.  Tryb prowadzenia naboru
 1.  Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o:

- Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu wprowadzony Zarządzeniem nr 21 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu znak spr. DO.1101.51.2021;

-  Decyzję nr 26/2021 z dnia 02.11.2021 r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Turek w sprawie wszczęcia naboru zewnętrznego na stanowisko podleśniczego.

 

 1.  Opis stanowiska (zakres ważniejszych zadań)

Wykonywanie wszelkich czynności techniczno-gospodarczych, administracyjnych i ochronnych związanych z realizacją zadań ustalonych dla leśnictwa, a w szczególności z zakresu zagospodarowania i użytkowania lasu. Wykonywanie poleceń i wskazówek leśniczego. Ochorna granic leśnictwa, znaków granicznych i geodezyjnych oraz ochrona lasu przed szkodnictwem. Funkcje patrolowe w zakresie ochorny przeciwpożarowej lasów i obiektów leśnych. Prowadzenie działań w zakresie edukacji leśnej społeczeństwa. Zastępowanie leśniczego.

 

 1.  Oferowane warunki
 1.  Termin rozpoczęcia pracy: 01.01.2022 r.
 2.  Zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na okres próbny (3 miesiące), a w przypadku spełnienia oczekiwań pracodawcy możliwość zawarcia kolejnej umowy o pracę, tj. umowy na czas określony jednego roku, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 3.  Nadleśnictwo nie zapewnia mieszkania.
 4.  Miejsce pracy – teren Leśnictwa Wrząca.

 

 1.  Minimalne wymagania - wykształcenie średnie leśne

 

 1.  Wymagania fakultatywne
 1.  Wykształcenie wyższe leśne.
 2.  Zdany egzamin do Służby Leśnej.
 3.  Znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych.
 4.  Znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook).
 5.  Prawo jazdy kat. B oraz gotowość wykorzystywania  samochodu prywatnego do celów służbowych.
 6.  Doświadczenie w pracy w obszarze gospodarki leśnej – mile widziane w ZUL.

 

 1.  Wymagane dokumenty
 1.  CV wraz z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej- opatrzony własnoręcznym podpisem.
 2.  List motywacyjny - opatrzony własnoręcznym podpisem.
 3.  Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje/ukończone kursy opatrzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem” i własnoręcznym podpisem.
 4.  Kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej, kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu lub inny dokument potwierdzający posiadane doświadczenie zawodowe, opatrzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem” i własnoręcznym podpisem.
 5.  Podpisana kaluzula infrmoracyjna (załącznik nr 1).
 6.  Kwestionariusz osobowy kandydata do pracy (załącznik nr 2).

 

 

 1.  Termin i miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty należy składać do 30 listopada 2021 roku do godziny 15:00 (decyduje data i godzina wpływu) w następujący sposób:

 1.  Osobiście, w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Nadleśnictwa Turek, ul.Chopina 70, 62-700 Turek, w godzinach 7:00-15:00 od poniedziałku do piątku.
 2.  Pocztą tradycyjną na adres: Nadleśnictwa Turek, ul.Chopina 70, 62-700 Turek.

 

Każda z ww. form przesłania ofert powinna być opatrzona klauzulą: „Nabór na stanowisko podleśniczego  w naborze zewnętrznym”. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane przez komisję rekrutacyjną (zostaną zniszczone).

 1.  Informacje dodatkowe
  1.  Warunkiem zatrudnienia na stanowisku podleśniczego jest zdany egzamin do Służby Leśnej oraz spełnienie warunków do zatrudnienia w Służbie Leśnej, o których mowa w art. 45 ust. 2 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1463).
  2.  Kandydat nie posiadający zdanego egzaminu do Służby Leśnej zostanie na ww egzamin skierowany, do czasu jego zdania będzie zatrudniony na stanowisku instruktora technicznego.
  3.  Kandydaci spełniający wymagania formalno-merytoryczne i zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą tradycyjną o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru.
  4.  Aplikacje kandydatów, którym nie zaproponowano nawiązania stosunku pracy zostaną zniszczone w terminie do 14 dni od zakończenia postepowania rekrutacyjnego.
  5.  Kierownik jednostki organizacyjnej może uczestniczyć w każdym etapie postępowania rekrutacyjnego.
  6.  Nadleśniczy Nadleśnictwa Turek zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru na każdym etapie, bez podania przyczyny.
  7.  Nadleśnictwo Turek nie zwraca kandydatom kosztów związanych z rekrutacją.
  8.  Oryginały złożonych kserokopii dokumentów do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
  9.  Do udzielania informacji w sprawie naboru upoważniony jest Specjalista ds. kadr i administracji - Pani Agata Wojtczak-Jarońska (telefon: 606-987-164).
  10.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, Nadleśnictwo Turek w załączniku nr 1 zamieszcza klauzulę informacyjną o postępowaniu z danymi osobowymi uzyskanymi na potrzeby rekrutacji.