Aktualności Aktualności

Powrót

Co w lesie huczy już 17 i 24 lutego w turkowskich lasach!

Co w lesie huczy już 17 i 24 lutego w turkowskich lasach!

ZAPISY DO 16.02.2023 r. lub do wyczerpania ilości miejsc

Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w nocy w lesie czasem słychać tajemnicze odgłosy?
Kto i dlaczego je wydaje? Czy te odgłosy zapowiadają coś złego? Czy sowy to najmądrzejsze z leśnych stworzeń? Jak sowy postrzegane są w kulturze? Czym sowy zapracowały sobie na obecny wizerunek?
Na wszystkie pytania postarają się odpowiedzieć turkowscy leśnicy oraz sokolnik Mateusz Moszczyński, który wraz z sową Miszą będą gośćmi specjalnymi wydarzenia pn. „Co w lesie huczy".

Stowarzyszenie "SZPON" i Nadleśnictwo Turek zapraszają na wydarzenie pn. „Co w lesie huczy" 17 lutego w Uniejowie na ścieżce dydaktycznej „Zieleń oraz 24 lutego w Izbie edukacyjnej „Zdrojki” w Turku.
Liczymy, że spotkania pozwolą małym i dużym miłośnikom przyrody dowiedzieć się kilku ciekawostek o biologii,  zwyczajach sów, a także poznać ich rolę w kulturze.

Regulamin wydarzenia
„Co w lesie huczy?” w Nadleśnictwie Turek
17.02.2023 r. godz. 16:30-19:30 – ścieżka dydaktyczna „Zieleń” Uniejów 
24.02.2023 r. godz. 16:30-19:30 – Izba Edukacyjna „Zdrojki” Chopina 70 Turek
Regulamin wydarzenia
„Co w lesie huczy?” w Nadleśnictwie Turek
17.02.2023 r. godz. 16:30-19:30 – ścieżka dydaktyczna „Zieleń” Uniejów 
24.02.2023 r. godz. 16:30-19:30 – Izba Edukacyjna „Zdrojki” Chopina 70 Turek
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorem wydarzenia pod nazwą „Co w lesie huczy?” (zwanym dalej Wydarzeniem) jest Nadleśnictwo Turek i Stowarzyszenie Szpon. 
2. Celem Wydarzenia jest edukacja społeczeństwa na temat biologii i ekologii sów, metod ich badań i ochrony. 
3. Wydarzenie odbędzie się w terminie 24.02.2023 r. na terenie Nadleśnictwa Turek, według harmonogramu zawartego w pkt. III niniejszego Regulaminu. 
4. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny. 
 
II. WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Uczestnikiem Wydarzenia może zostać każdy, niezależnie od poziomu wiedzy na temat sów. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Wydarzeniu tylko w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.  
2. Aby zgłosić chęć uczestnictwa w Wydarzeniu, należy wysłać skan uzupełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.turek.poznan.lasy.gov.pl na adres e-mail: beata.katna@poznan.lasy.gov.pl do 16.02.2023 r. do godz. 15:00.  
3. Osoby zgłaszające uczestnictwo otrzymają e-mail potwierdzający udział Uczestników w Wydarzeniu. 
4. Liczba Uczestników Wydarzenia jest ograniczona. O uczestnictwie w Wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy Uczestników Wydarzenia w przypadku zebrania maksymalnej liczby osób. Osoby, które wyślą zgłoszenie po zamknięciu listy Uczestników, zostaną wpisane na listę rezerwową, a o możliwości uczestnictwa zostaną poinformowane drogą mailową najpóźniej jeden dzień przed Wydarzeniem. 
5. Uczestnik, przesyłając formularz zgłoszeniowy, akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania warunków zawartych w niniejszym Regulaminie, który dostępny jest na stronie www.turek.poznan.lasy.gov.pl
6. Uczestnik zobowiązany jest do zawiadomienia Organizatora o rezygnacji z udziału w Wydarzeniu poprzez wysłanie informacji na adres e-mail: beata.katna@poznan.lasy.gov.pl 
7. Każdy Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest posiadać: 
a. ubiór terenowy odpowiedni do warunków atmosferycznych panujących podczas Wydarzenia, 
b. latarkę. 
8. W czasie Wydarzenia obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających oraz zakaz palenia wyrobów tytoniowych. 
 
III. OPIS WYDARZENIA 
1. Wydarzenie składa się z dwóch części: wykładowej, terenowej.
2. Wydarzenie odbędzie się w dwóch lokalizacjach:
-17.02.2023 r. w wiacie oraz na ścieżce dydaktycznej „Zieleń” w godzinach od 16:30-19:30 w Uniejowie,
-24.02.2023 r. w Izbie edukacyjnej Zdrojki oraz na ścieżce dydaktycznej Zdrojki, w godzinach od 16:30-19:30.
3. Uczestnicy Wydarzenia powinni się poruszać zgodnie z wytycznymi i wskazaniami Organizatorów.
4. Organizator zapewnia przygotowanie ogniska na zakończenie Wydarzenia. Prowiant na ognisko Uczestnicy zapewniają we własnym zakresie. 
5. Organizator zastrzega prawo zmiany harmonogramu Wydarzenia oraz rezygnacji z części terenowej w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. 
4. Szczegółowy harmonogram Wydarzenia 
17.02.2023 r. : Ścieżka Dydaktyczna „Zieleń” w Uniejowie
16:30 – Sowa w kulturze – Sowi sąd, czyli ile prawdy znajdziemy mitach o sowach? 
17:30 – przerwa, możliwość obejrzenia obiektu, dla chętnych warsztat z tworzenia ptasich smakołyków, oraz warsztat artystyczny 
18:00 –  wycieczka terenowa w poszukiwaniu sów, poznanie podopiecznych Stowarzyszenia Szpon 
19:00 – ognisko 
19:30 – zakończenie spotkania, możliwość wspólnego posiedzenia przy ognisku porozmawiania na temat sów oraz pracy leśnika. 
 
24.02.2023 r. : 
16:30 – Sowa w kulturze – Sowi sąd, czyli ile prawdy znajdziemy mitach o sowach? 
17:15 - Zakochaj się w sowach – czyli wykład na temat biologii, ekologii i ochrony sów. 
18:00 – przerwa, możliwość obejrzenia obiektu, dla chętnych warsztat z tworzenia ptasich smakołyków, oraz warsztat artystyczny 
18:30 – wycieczka terenowa w poszukiwaniu sów, poznanie podopiecznych Stowarzyszenia Szpon 
19:00 – ognisko 
19:30 – zakończenie spotkania, możliwość wspólnego posiedzenia przy ognisku porozmawiania na temat sów oraz pracy leśnika. 
 
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Kontakt do Organizatora: Nadleśnictwo Turek, ul. Chopina 70, pokój 13, mail: beata.katna@poznan.lasy.gov.pl 
2. Koszty organizacyjne Wydarzenia ponoszą Organizatorzy. 
3. Za bezpieczeństwo niepełnoletnich Uczestników Wydarzenia odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni. 
4. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO): Każdy Uczestnik przystępując do Wydarzenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu zgłoszeniowym przez Nadleśnictwo Turek w celu organizacji i przeprowadzenia Wydarzenia „Co w lesie huczy?”. 
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych każdy Uczestnik przystępując do Wydarzenia wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunków (np. fotografii analogowej/cyfrowej), w ramach organizacji i przeprowadzenia Wydarzenia „Co w lesie huczy?” wykonanych przez pracowników Nadleśnictwa Turek. Ponadto wyraża nieodpłatną zgodę na rozpowszechnianie wizerunków w celu promocji ww. przedsięwzięcia poprzez umieszczenie fotografii zawierających wizerunki (na stronie internetowej Nadleśnictwa Turek oraz na fanpage’u Nadleśnictwa Turek na portalu Facebook). 
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Nadleśnictwo Turek, ul. Chopina 70, 62-700 Turek. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Wydarzenia „Co w lesie huczy?”. 
Pełna treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych Uczestników znajduje się na stronie internetowej 
http://www.turek.poznan.lasy.gov.pl/ochrona-danychosobowych i na tablicy informacyjnej w siedzibie Administratora. 
5. Organizator ma prawo odwołać Wydarzenie lub zmienić jego datę, miejsce oraz program z uwagi na siłę wyższą lub inne ważne i niezależne od Organizatora przyczyny, w szczególności niesprzyjające warunki pogodowe. 
6. W sprawach nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Turek. 
7. Ogłoszenie o Wydarzeniu, w tym regulamin, formularz zgłoszeniowy, harmonogram oraz plakat dostępne są na stronie: www.turek.pozn