Asset Publisher Asset Publisher

Gospodarka łowiecka

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Turek prowadzona jest w 17 obwodach wydzierżawionych 12 – tu Kołom Łowieckim. Powierzchnia odólna wszystkich obwodów wynosi 97893 ha, w tym leśna 24830 ha - co stanowi 25,36% powierzchni ogólnej.

Trzy obwody łowieckie zaliczone są do obwodów leśnych, gdzie powierzchnia leśna stanowi ponad 40% ogólnej powierzchni - wydzierżawiającym jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

Pozostałe obwody są obwodami polnymi (udział pow. leśnej poniżej 40% ogólnej), gdzie wydzierżawiającymi są odpowiednie starostwa powiatowe.

Gospodarka łowiecka prowadzona jest planowo i zgodnie z „Zasadami gospodarowania populacjami zwierzyny w rejonach hodowlanych RDLP w Poznaniu" oraz według założeń hodowlanych wynikających z Wieloletniego Łowieckiego Planu Hodowlanego.

Gospodarowanie populacją zwierzyny łownej wynika z „Rocznego Planu Łowieckiego" zatwierdzanego przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Turek, sporządzanego na jeden rok gospodarczy trwający od 1 kwietnia do 31 marca.

Nadleśnictwo zgrupowane jest w Rejonie Hodowlanym nr II „Konin", co bezpośrednio wpływa na gospodarowanie populacją jeleni – gatunku, którego areał występowania jest większy od terenu nadleśnictwa i gospodarowanie odbywa się właśnie w Rejonie Hodowlanym – zgrupowaniu kilku nadleśnictw.

Liczebność zwierzyny w/g inwentaryzacji na dzień 10.03.2017 wynosi:

Łoś 48 , Jeleń 178, Sarna 2050, Daniel 33, Dzik 335, Zając 4787, Kuropatwa 1245.