Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne nadleśnictwa

Lasy nadleśnictwa wg stanu nadzień 1 stycznia 2014 roku zajmują 13996,38 ha.

Nadleśnictwo Turek charakteryzuje się znacznym rozproszeniem tworzących je
292 kompleksów leśnych i parcel. Pod względem liczby przeważają zdecydowanie niewielkie
kompleksy o powierzchniach nieprzekraczających 5 ha – jest ich łącznie 193.

Na tym terenie udział lasów nie będących własnością Skarbu Państwa wynosi 38%. Udział Lasów Państwowych w powierzchni ogólnej lasów wynosi 59%. Lasy innej własności - 3%. Lesistość obszaru administrowanego przez nadleśnictwo wynosi ok. 23,4%. Tylko 5 kompleksów ma powierzchnię powyżej 500ha, a aż 173 to kompleksy poniżej 5ha. Znaczna część lasów to lasy ochronne -74%. Większość terenu zajmują bory sosnowe i lasy mieszane. Około 35% stanowią drzewostany posadzone w latach 1950 – 1970 w akcji zalesiania słabych i nieużytkowanych gruntów rolnych. Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 52 lata.

Pod względem klimatycznym lasy nadleśnictwa położone są w środkowej części Krainy Wielkich Dolin, a klimat charakteryzuje się bardzo niską sumą opadów w roku /520 mm/ i w okresie wegetacyjnym /375mm/.


Dominującymi typami siedliskowymi w Nadleśnictwie są BMśw- 29,51% ; Bśw- 28,81% ; oraz LMśw- 22.56%.

Siedliska borowe zajmują 63,37 % powierzchni leśnej natpmiast siedliska lasowe  i olsy 36,63%

Przyjmując za kryteria warunki wilgotnościowe, siedliska zajmują:

suche (Bs) 1,86%

świeże (Bśw, BMśw, LMśw, Lśw) 84,84%

wilgotne (Bw, BMw, LMw, Lw)  10.67%

bagienne (BMb, Lmb, Ol, Olj, Lł) 2,63 %