Wydawca treści Wydawca treści

Lasy prywatne

Nadleśnictwo Turek sprawuje nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa we wszystkich gminach powiatu tureckiego oraz w gminie Uniejów na mocy stosownych porozumień, podpisanych przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Turek i właściwych Starostów.

W zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Turek lasy niebędące własnością Skarbu Państwa zajmują powierzchnię 9024,47 ha zlokalizowanych na terenie 12 leśnictw. Zatem, lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa stanowią ponad 40 % udziału w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Turek.

W biurze nadleśnictwa sprawami lasów niepaństwowych zajmuje się Anna Cicha tel 604 489 567. W terenie, w imieniu nadleśniczego, nadzór nad prawidłową gospodarką leśną sprawują leśniczowie.

Zakres nadzoru obejmuje:

·  cechowanie i wystawianie świadectw legalności pozyskanego drewna

·  wystawianie decyzji na wykonanie prac, których zaniechanie stwarza zagrożenie trwałości lasu

·  prognozowanie występowania chorób i szkodników lasu

·  doradztwo fachowe dotyczące problemów gospodarki leśnej

·  kontrolę wykonania przez właścicieli zadań ustalonych w uproszczonym planie urządzania lasu