Asset Publisher Asset Publisher

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek, ul. Chopina 70, 62-700 Turek.

Siedziba Nadleśnictwa Turek mieści się na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Turek. Na siedzibę Nadleśnictwa składa się 5 budynków w obrębie jednego ogrodzenia. Budynek A - właściwy biurowiec, w którym mieści się sekretariat Nadleśnictwa Turek. Budynek B, w którym mieści się Punkt Alarmowo Dyspozycyjny oraz Posterunek Straży Leśnej. Budynek C - stanowi Izbę Edukacji Leśnej. Budynki D i E - stanowią kolejno zaplecze gospodarcze i garażowe (nie pełnią funkcji publicznych).

Budynek A posiada 3 kondygnacje użytkowe, w budynku może przebywać 40 osób jednocześnie. Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 07:00 – 15:00.

Wejście główne do siedziby znajduje się od strony parkingu - od ul. Chopina, jest dostępne dla osób niepełnosprawnych. Wejścia techniczne przeznaczone są wyłącznie dla pracowników, nie są one dostępne dla osób nieuprawnionych.

Pojazdy można parkować na ogólnodostępnym parkingu zlokalizowanym bezpośrednio przy ul. Chopina. Przed budynkiem A są wyznaczone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowano je w pobliżu wejścia głównego.

Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku A, B, C możliwe jest tylko na poziomie "0". Nie ma możliwości poruszania się przez osoby niepełnosprawne po wyższych poziomach.

Drzwi i przejścia w budynkach posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

W budynku A zlokalizowana jest toaleta przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku A nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym. Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

Budynek A obsługiwany jest przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 63 278 54 41 lub e-mailowo na adres turek@poznan.lasy.gov.pl.