Asset Publisher Asset Publisher

Edukacja leśna

Edukacja leśna w Nadleśnictwie Turek edukacja leśna prowadzona w dobrze wyposażonej Izbie Edukacyjnej ZDROJKI i w terenie na ścieżkach edukacyjnych. Izba Edukacyjna ZDROJKI działa w obecnym kształcie od 2008 roku i możliwe jest w niej prowadzenie różnorodnych zajęć dla około 30 osobowych grup słuchaczy.

Edukacja leśna społeczeństwa jest jednym z podstawowych zadań realizowanych przez Lasy Państwowe, wynikających z założeń „Polityki Leśnej Państwa” przyjętej w 1997 roku i „Kierunków rozwoju edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych” przyjętych Zarządzeniem Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 maja 2003 roku.


Stała i powszechna edukacja leśna ma na celu:
•    przybliżenie i upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym oraz o wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej,
•    odpowiedniego i racjonalnego korzystania z wszystkich funkcji lasu,
•    budowanie zaufania dla działalności zawodowej leśników, zainteresowanie społeczeństwa pracami prowadzonymi w lesie przez leśników,
•    uświadomienie konieczności zachowania naturalnych warunków dla całego lasu.


Edukacja leśna prowadzona jest na bazie naturalnych walorów przyrodniczych nadleśnictwa i w oparciu o istniejąca infrastrukturę ułatwiającą prowadzenie działań edukacyjnych zarówno podmiotom z poza Lasów Państwowych jak i pracownikom Służby Leśnej.
Głównym sposobem prowadzenia edukacji leśnej są bezpośrednie spotkania z leśnikami w lesie. W trakcie takich spotkań pracownicy nadleśnictwa starają się przekazać wiedzę o: walorach przyrodniczych i kulturowych naszego terenu, zagadnieniach dotyczących gospodarki leśnej, w tym zabiegach, jakie wykonują leśnicy (działania hodowlane i ochronne), różnych zbiorowiskach roślinnych, typach siedliskowych lasu, strukturze piętrowej i wiekowej, itp.

Zajecie prowadzone są na świeżym powietrzu, w przypadku trudnych warunków tj. ulewny deszcz, silny wiatr, duży spadek temperatury zajęcia edukacyjne odbywają się w ciekawie zaaranżowanej sali dydaktycznej znajdującej się przy siedzibie Nadleśnictwa Turek ul. Chopina 70. 

W ramach zajęć poruszana jest tematyka: edukacji dla zrównoważonego rozwoju, aktualnych zagadnień związanych z lasem, pracy leśnika, czy też zmian klimatycznych.

Zajęcia dydaktyczne z uwagi na ograniczenia personalne mogą być prowadzone dla gupy - maksymalnie 30 uczestników. Prosimy zatem mieć to na uwadze przy rezerwacji zajęć w ramach zielonych lekcji. Zajęcia zwykle trwają około 1.5 - 2 godzin zegarowych.

 

W przypadku ograniczeń związanych z wielkościa autokaru zaleca sie podział na dwie mniejsze grupy oraz wykorzystanie oznakowanej ścieżki edukacyjnej mieszczącej się w leśnictwie Zdrojki bezpośrednio przy siedzibie Nadleśnictwa Turek.
 

Gdzie i kiedy odbywają się zajęcia edukacyjne prowadzone przez leśnika?

Zajęcia edukacyjne pod opieką leśnika są prowadzone przy siedzibie Nadleśnictwa Turek ul. Chopina 70 (możliwe jest także umówienie się na ścieżce dydaktycznej "Zieleń" w Uniejowie oraz na ścieżce edukacyjnej "Moczary". Zajęcia edukacyjne z leśnikiem odbywają się we wtorek, środy, oraz piątki.

Jak zarezerwować termin zajęć edukacyjnych prowadzonych przez leśnika w Nadleśnictwie Turek?
Chcąc skorzystać z naszej oferty edukacyjnej prosimy o kontakt telefoniczny ze specjalistą służby leśnej ds. edukacji leśnej i ochrony przyrody Anna Cicha - tel. 604 489 567. Ze względu na prowadzenie zajęć prosimy o kontakt w celu rezerwacji zajęć edukacyjnych w poniedziałki i czwartki w godzinach 7:00-15:00.


Po wczesniejszym kontakcie telefonicznym celem ustalenia terminu, zgłoszenia pisemne prosimy wysyłać na adres: turek@poznan.lasy.gov.pl

Zgłoszenie musi zawierać podpisane załączniki.

 

Infrastruktura edukacyjna w Nadleśnictwie Turek 

W Nadleśnictwie wytyczono ścieżki edukacyjne na terenie leśnictwa Zdrojki, Uniejów i Grzymiszew. Są to "Piesze i rowerowe Ścieżki Edukacyjne ZDROJKI" "Ścieżki edukacyjna MOCZARY" oraz"Ścieżka edukacyjna ZIELEŃ". Więcej o ścieżkach w załącznikach.

 

Co robimy w ramach edukacji leśnej?

Pracownicy nadleśnictwa prowadzą w miarę zgłaszanych potrzeb działania edukacyjne. Prowadzona działalność edukacyjna jest dość szeroka i różnorodna. Najczęściej wybierane zajęcia prowadzone są przy siedzibie Nadleśnictwie Turek tj. z wykorzystaniem Izby Edukacyjnej ZDROJKI, jednak oferta Nadleśnictwa Turek jest szersza, zachęcamy do jej poznania!

·               prowadzenie lekcji w lesie dla klas szkolnych,

·               prowadzenie zabaw edukacyjnych w lesie dla klas szkolnych i przedszkolnych,

·               odwiedzenie lekcji w szkołach i przedszkolach,

·               prowadzenie prelekcji i pogadanek w szkołach, gminnych ośrodkach kultury,

·               organizowanie konkursów ekologicznych /plastycznych, wiedzy o lesie/

·               uczestniczenie w wycieczkach i spacerach szkół lub klas w charakterze przewodnika,

·               organizowanie i uczestniczenie w ogniskach, biegach na orientację i innych imprezach prowadzonych dla dzieci i młodzieży z terenu działania n-ctwa,

·               uczestniczenie i wspomaganie innych instytucji w akcjach sprzątania świata,

·               udzielanie informacji w prasie lokalnej, środkach masowego przekazu  w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody i gospodarki leśnej.