Lista aktualności Lista aktualności

Sprzedaż detaliczna produktów leśnych

Leśniczowie prowadzą sprzedaż drewna opałowego, żerdzi i drobnicy (S2a, S3, S4, M2). Detaliczna sprzedaż odbywa się w leśnictwach raz w tygodniu, w każdą środę (za wyjątkiem leśnictwa Linne - sprzedaż w każdy wtorek) w godz. 7 do 9. Sprzedaż drewna w siedzibie nadleśnictwa odbywa się w godz. od 8 do 13 w dni pracy nadleśnictwa.

 

WARUNKI

KUPNA – SPRZEDAŻY DETALICZNEJ PRODUKTÓW LEŚNYCH
w Nadleśnictwie Turek

obowiązują od 01.03.2019 r.

 1. Detaliczna sprzedaż produktów leśnych odbywa się zgodnie z Regulaminem  sprzedaży produktów leśnych na rynku detalicznym w Nadleśnictwie Turek.
 2. Detaliczna sprzedaż produktów leśnych na fakturę odbywa się tylko i wyłącznie
  w biurze Nadleśnictwa Turek.
 3. Produkty leśne są sprzedawane (na bazie loco las, drewno po zrywce lub bez dokonanej zrywki w przypadku samowyrobu) bez dodatkowych kosztów transportu czy załadunku - są odbierane staraniem i na koszt nabywcy.
 4. Odbioru drewna z lasu (wywozu) dokonuje się po uzgodnieniu terminu z leśniczym -  
  tj. od poniedziałku do piątku - w uzgodnionych godzinach, w okresie 14 dni od daty jego zakupu.
 5. Zakupionych produktów leśnych nie wolno nabywcy zabierać bez uprzedniego doręczenia dokumentu kupna-sprzedaży drewna (asygnata, faktura, „zestawienie sprzedaży na podstawie paragonów”) miejscowemu leśniczemu (lub podleśniczemu) oraz bez uzyskania adnotacji o ich wydaniu na tymże dokumencie.
 6. Wywóz zakupionych produktów leśnych z lasu odbywa się drogami wskazanymi przez wydającego.
 7. Nabywcę obowiązuje termin wywozu podany na dokumencie kupna-sprzedaży.
 8. Na wniosek nabywcy, leśniczy może przedłużyć termin wywozu o 7 dni. Po tym terminie nadleśnictwo nie odpowiada za zakupione produkty, a nabywca nie może rościć do sprzedawcy pretensji, co do pogorszenia stanu jakościowego, częściowej
  lub nawet całkowitej ich kradzieży.
 9. Nabywca, lub upoważniony przez niego na piśmie imiennie przewoźnik, dokonuje odbioru ilościowego zakupionych produktów leśnych na gruncie, w miejscu
  ich wydania.
 10. Odbioru produktów niedrzewnych dokonuje nabywca w nieprzekraczalnym terminie
  3 dni od daty ich zakupu.
 11. Nabywcy przysługuje prawo składania reklamacji odnośnie ilości i jakości zakupionego drewna w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu wydania drewna (asygnata, „zestawienie na podstawie paragonów”, faktura).
 12. Reklamacje obejmujące wady, których efektem może być szybko postępująca deprecjacja drewna (sinizna, brunatnica, zaparzenie, zasiedlenie przez owady) kupujący może składać w terminie 5 dni od daty wystawienia dokumentu wydania drewna. Reklamacja ilościowa z tytułu błędnego pomiaru przysługuje jedynie
  w przypadku surowca mierzonego w sztukach pojedynczo.
 13. Reklamacja winna być złożona w formie pisemnej. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi nie później niż 14 dni od daty jej zgłoszenia.
 14. Po odebraniu przez nabywcę produktów niedrzewnych reklamacji nie uwzględnia się.
 15. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Nadleśnictwo Turek  dostępne są na stronie internetowej http://www.turek.poznan.lasy.gov.pl/ochrona-danych-osobowych, na tablicy informacyjnej w biurze Nadleśnictwa Turek
  oraz w kancelariach leśnictw.